From the BlogSubscribe Now

Referens Peter Wallén

Peter

Certified NHLPA Agent
Den ende i Sverige som förhandlar i NHL direkt.

Hej,

Mitt namn är Peter Wallén och jag jobbar som agent till ishockeyspelare.
I mitt arbete så ingår till stor del att rekrytera unga spelare som jag tror är morgondagens stjärnor. Att få möjligheten att vara nära ungdomar under utveckling är en stor förmån och något jag uppskattar stort.

I mitt intresse att vara en bra agent så ordnar jag en del egna sammankomster för spelarna för att förhöja deras vardag och bidra med lite fler verktyg i verktygslådan på deras långa resa.

Ett speciellt verktyg som jag har tagit in är Frank Vitai.
Anledningen till att jag tycker det är en bra idé att spelarna får möjlighet att träffa Frank är för att Frank har en stor förståelse för det emotionella, lätt för att sätta sig in i personens känslor och förstår att bearbeta det på ett sätt som blir väldigt positivt och otvunget för personen ifråga.
Frank Vitai har vid ett flertal tillfällen träffat hockey spelare som jag representerar i åldern 15-20 år med ett starkt intryck som resultat.

Frank har träffat dem såväl i stor grupp, små grupp som individuellt. Reaktionerna och resultaten ur smågrupps träffarna var fantastiskt uttömmande. Spelarna ville inte att sessionen skulle sluta och ju längre tid gruppen satt tillsammans desto mer öppnade individerna upp sig. Franks sätt att skapa ett lugn och förtroende hos grabbarna var häpnadsväckande att se och han lyckades också få dem att prata om sina rädslor på ett sätt som var väldigt förtroendefullt och välkomnande för spelarna.
Varje sammankomst så ger spelarna mig feedback på vad de har fått gå igenom och alla spelarna ger Frank högsta betyg vid varje tillfälle. Frank kommer att vara ett permanent inslag i mina ambitioner att utveckla de unga spelare som jag representerar. Att träffa Frank är en förmån alla borde få ta del av och ett minne som aldrig bleknar.

Tack Frank!

Peter Wallèn

Grundare

Certified NHLPA Agent
The only person in Sweden who negotiates in the NHL right away.

Hello,

My name is Peter Wallen and I work as an agent for hockey players.
My work includes largely to recruit young players who I think are the stars of tomorrow. Having the opportunity to be close to young people in development is a great privilege and something I greatly value.

In my interest to be a good agent I will arrange some private gatherings for the players to enhance their daily lives and contribute some more tools in the toolbox on their long journey.

A special tool that I have taken in is Frank Vitai.
The reason I think it’s a good idea that the players get the opportunity to meet Frank is that Frank has a great understanding of the emotional side, easy to understand the person’s feelings and understand that process it in a way that becomes very positive and uninhibited for the person.
Frank Vitai have on several occasions met hockey players I represent aged 15-20 years with a strong impression as a result.

Frank has met them both in large group, small group and individually. The reactions and the results of the small group sessions were terrific exhaustive. The players did not want the session to end and the longer the group sat together, the more individuals opened up. Franks way to create a calm and trust of the guys was amazing to see and he also managed to get them to talk about their fears in a way that was very trusting and welcoming for the players.

After each meeting, the players give me feedback on what they’ve been through and all the players give Frank the highest rating on each occasion. Frank will be a permanent feature of my ambitions to develop the young players that I represent. To meet Frank is a privilege everyone should have access to, and a memory that never fades.

Thanks Frank!

Peter Wallen

Founder

UltimatePerformance

About Frank Vitai

I’m a spiritual Healer . I work Global through Skype and FaceTime.