From the BlogSubscribe Now

Referens Peter Wallén

Peter

Certified NHLPA Agent
Den ende i Sverige som förhandlar i NHL direkt.

Hej,

Mitt namn är Peter Wallén och jag jobbar som agent till ishockeyspelare.
I mitt arbete så ingår till stor del att rekrytera unga spelare som jag tror är morgondagens stjärnor. Att få möjligheten att vara nära ungdomar under utveckling är en stor förmån och något jag uppskattar stort.

I mitt intresse att vara en bra agent så ordnar jag en del egna sammankomster för spelarna för att förhöja deras vardag och bidra med lite fler verktyg i verktygslådan på deras långa resa.

Ett speciellt verktyg som jag har tagit in är Frank Vitai.
Anledningen till att jag tycker det är en bra idé att spelarna får möjlighet att träffa Frank är för att Frank har en stor förståelse för det emotionella, lätt för att sätta sig in i personens känslor och förstår att bearbeta det på ett sätt som blir väldigt positivt och otvunget för personen ifråga.
Frank Vitai har vid ett flertal tillfällen träffat hockey spelare som jag representerar i åldern 15-20 år med ett starkt intryck som resultat.

Frank har träffat dem såväl i stor grupp, små grupp som individuellt. Reaktionerna och resultaten ur smågrupps träffarna var fantastiskt uttömmande. Spelarna ville inte att sessionen skulle sluta och ju längre tid gruppen satt tillsammans desto mer öppnade individerna upp sig. Franks sätt att skapa ett lugn och förtroende hos grabbarna var häpnadsväckande att se och han lyckades också få dem att prata om sina rädslor på ett sätt som var väldigt förtroendefullt och välkomnande för spelarna.
Varje sammankomst så ger spelarna mig feedback på vad de har fått gå igenom och alla spelarna ger Frank högsta betyg vid varje tillfälle. Frank kommer att vara ett permanent inslag i mina ambitioner att utveckla de unga spelare som jag representerar. Att träffa Frank är en förmån alla borde få ta del av och ett minne som aldrig bleknar.

Tack Frank!

Peter Wallèn

Grundare

Certified NHLPA Agent
The only person in Sweden who negotiates in the NHL right away.

Hello,

My name is Peter Wallen and I work as an agent for hockey players.
My work includes largely to recruit young players who I think are the stars of tomorrow. Having the opportunity to be close to young people in development is a great privilege and something I greatly value.

In my interest to be a good agent I will arrange some private gatherings for the players to enhance their daily lives and contribute some more tools in the toolbox on their long journey.

A special tool that I have taken in is Frank Vitai.
The reason I think it’s a good idea that the players get the opportunity to meet Frank is that Frank has a great understanding of the emotional side, easy to understand the person’s feelings and understand that process it in a way that becomes very positive and uninhibited for the person.
Frank Vitai have on several occasions met hockey players I represent aged 15-20 years with a strong impression as a result.

Frank has met them both in large group, small group and individually. The reactions and the results of the small group sessions were terrific exhaustive. The players did not want the session to end and the longer the group sat together, the more individuals opened up. Franks way to create a calm and trust of the guys was amazing to see and he also managed to get them to talk about their fears in a way that was very trusting and welcoming for the players.

After each meeting, the players give me feedback on what they’ve been through and all the players give Frank the highest rating on each occasion. Frank will be a permanent feature of my ambitions to develop the young players that I represent. To meet Frank is a privilege everyone should have access to, and a memory that never fades.

Thanks Frank!

Peter Wallen

Founder

UltimatePerformance

Referens Lucas Nilsson

Lucas

Frank har visat mig hur livet kan vara. Obegränsat av kärlek, möjligheter och glädje. Han har fått mig till att förstå min inre kraft, att följa mitt hjärtats sanning. Jag rekommenderar ett besök hos Frank om du vill utveckla dina inre resurser. Det har förändrat mitt liv och jag kan nu välja kärleken. Och det fina är att jag nu kan stödja andra på ett obegränsat sätt att finna sin egen inre styrka.

Evigt Tacksam!

Lucas Nilsson Kinesiolog

Frank has shown me how life can be. Unlimited of love, opportunity and joy. He has led me to understand my inner power, to follow my heart’s truth. I recommend a visit to Frank if you want to develop your inner resources. It has changed my life and I can now choose love. And the nice thing is that now I can support others in an unlimited way to find their own inner strength.

Eternally Grateful!

Lucas Nilsson Kinesiolog

Referens Jonas Faremo

Jonas

Jonas Faremo, Varumärkesstrateg, Entreprenör, Inspiratör & Coach

Livet är enkelt men jag har spenderat största delen av detsamma med att komplicera det. Lösningen för att skapa en glädjefylld tillvaro där min fulla potential får fritt tillträde är alltid att plocka bort. Att lösa upp de blockeringar och rädslor som begränsar.

Frank har inte bara fått mig att se och känna enkelheten och glädjen i att leva utan även hjälpt mig släppa fram just min storhet och potential som låg begravd i dessa lager av världsligt ”komplicerande”. Han har en förmåga att med enkelhet se vad det är som begränsar en människa från att leva livet i glädje och sedan plocka bort dem tills du hamnar i kärnan – ren kärlek.

Det här lyckas han med oavsett det sker i enskild behandling eller i grupp. Hur han gör det är för mig omöjligt att beskriva då det sker på som många olika sätt och plan, men ”hur” är egentligen ganska ointressant – det fungerar och jag känner mig fri.

Jonas Faremo, Varumärkesstrateg, Entreprenör, Inspiratör & Coach

Life is simple but I’ve spent most of her life to complicate it. The solution is to create a joyful life where my full potential gains free access is always to remove and dissolve the blockages and fears that limit.

Frank has not only made ​​me see and feel the simplicity and joy of living, but also helped me let go until just my greatness and potential that lay buried in the layers of worldly “complicating”. He has a way with simplicity of see what it is that limit a person from living life in joy and then pick them off until you get into the core – pure love.

This he succeeds with regardless it happens in individual therapy or in groups. How he does it is to me impossible to describe as it is done in many different ways and levels, but the “how” is really quite uninteresting – it works and I feel free.

Referens Elisabeth Gemback

Livet kom tillbaka, snällare, vackrare och mer spännande än någonsin! Plötsligt kan jag vara mer ärlig mot mig själv foto ansikte1och både jag och mina relationer har blivit mer genuina. Tack Frank, för alla fina insikter du lett mig fram till, om mig själv, livet och det universella samspelet.

Frank har förmågan att se det du inte själv kan se och därmed hjälpa dig att hitta vart just du sitter fast, ge dig vägledning i hur du kan våga släppa taget om gamla mönster och rädslor och ersätta dem med kärlek och tillit, så att du kan nå din högre potential.

Frank har hjälpt mig att hitta balansen mellan hjärta och intellekt och hur jag kan göra för att låta dem samspela i mina val.
Du har oanade krafter inom dig och Frank kan hjälpa dig att finna dem på sina speciella sätt. När du funnit dem ser du inte längre några begränsningar, bara möjligheter och livet öppnar sig för dig på ett nytt sätt.

Jag har haft samtliga samtal med Frank över Skype vilket har varit förmånligt på alla vis.
En förlösande utveckling, jag är förundrad, inspirerad och innerligt tacksam.

Elisabeth Gemback

Life came back, kinder, more beautiful and more exciting than ever! Suddenly, I can be more honest with myself and both I and my relationships have become more genuine. Thanks Frank, for all the great insights you led me to, about myself, life and the universal interaction.

Frank has the ability to see what you can not see and thus help you to find where exactly you are stuck, give you guidance on how you can dare to let go of old patterns and fears and replace them with love and trust, so that you can reach your higher potential.

Frank has helped me to find the balance between heart and mind, and how I can do to let them interact in my decisions.
You have plenty of power within you and Frank can help you find them in specific ways. When you find them you have no limits anymore, just options and life opens up for you in a new way.

I’ve had all the conversations with Frank over Skype, which has been beneficial in every way.
A liberating development, I am amazed, inspired and sincerely grateful.

Elisabeth Gembäck